• Español

Compliment de la normativa

Les empreses i els ciutadans, en general, han de ser conscients que existeixen requeriments normatius d’obligat compliment per la manipulació d’aparells electrònics al final del seu cicle de vida.

Atès que els dispositius electrònics poden ser perillosos, es requereix que les Administracions Públiques, els particulars i  les empreses han de gestionar els aparells elèctrics i electrònics com a residus totalment diferenciats de la resta o enviar els seus aparells electrònics per al seu reciclatge.

En aquest escenari, el reciclatge és la solució fàcil!

Treballant amb DYMANIC®, es pot reduir la responsabilitat ambiental de l’empresa-client en assegurar que tots els dispositius electrònics són tractats d’una manera ambientalment segura i responsable.

Per obtenir informació addicional sobre les reglamentacions autonòmiques, estatals i comunitàries a la nostra pàgina web que té una secció amb enllaços amb l’Agència de Residus de Catalunya.

La traçabilitat dels residus és clau per mesurar l’èxit del  programa de reciclatge de productes electrònics.

A més dels preceptius documents de seguiments que obliga la vigent normativa, DYNAMIC® pot crear informes personalitzats pel Client si es requereix la presentació d’informes a una agència mediambiental autonòmica i/o estatal o  a través de l’informe anual de sostenibilitat de la seva empresa.

Tots els enviaments d’informes detallats i personalitzats inclouen:

  • Informes de recepció del material la seva identificació, codificació i pes.
  • Certificats de destrucció que confirmen la destrucció de les dades que contenen els dispositius.
  • Certificats de destrucció que confirmen la destrucció dels dispositius i la valorització del 100% dels seus components com a matèries primeres reutilitzables.